Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan BILL.be! Deze website is een realisatie van publiq vzw. In opdracht van de Vlaamse overheid geven we zoveel mogelijk jongeren goesting in cultuur.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via welkom@bill.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op onze website vindt u alle tekst en uitleg over de werking van BILL. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar ons Privacybeleid.

3. Beschikbaarheid

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4. Intellectuele eigendom

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. U kunt ervan uitgaan dat auteursrechten van toepassing zijn op alle onderdelen die u ziet of leest binnen de website. Het is toegestaan om de afbeeldingen en inhoud te bekijken en te gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Andersoortig gebruik van deze afbeeldingen en inhoud is niet toegelaten. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar BILL.be al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken af aan BILL.

5. Overeenkomst

5.1 Onderwerp van de overeenkomst

Jongeren van 16 tot 30 jaar kunnen zich tegen betaling of gratis via een partner registreren voor de diensten van BILL, zijnde de BILL-app, de BILL-communicatie en de BILL-deals en -wedstrijden, zoals beschreven op http://www.bill.be/over-bill. Na registratie zijn de jongeren gebruikers van de diensten van BILL, hierna genoemd gebruikers.

Gratis registraties die worden betaald door partnerscholen en -gemeentes, zijn slechts beperkt houdbaar en worden slechts aanvaard voor zover het totale aantal gratis BILL-registraties - zoals bepaald door de partner - niet is bereikt. Gratis activatiecodes dienen vóór het einde van de activatieperiode (30 september van het jaar na uitgifte van de code) te worden gebruikt. Een ongeldige activatiecode kan niet omgezet worden in een geldige registratie.

5.2 Duur van de overeenkomst

De diensten van BILL gaan in van de dag dat de gebruiker zich succesvol geregistreerd heeft op BILL.be. Na registratie kan de gebruiker twaalf maanden genieten van de BILL-diensten, zoals hierboven beschreven, tenzij de gebruiker een gratis activatiecode van zijn gemeente of school heeft ontvangen en met deze code geactiveerd heeft. Dan wordt de einddatum bepaald door de startdatum van de betreffende activatieperiode met een looptijd van twaalf maanden (30 september van het jaar na uitgifte van de code).

5.3 Einde van de overeenkomst

  • De diensten van BILL worden niet automatisch verlengd door publiq vzw, tenzij er onrechtstreeks via een partner een overeenkomst wordt aangegaan met de gebruiker en dat expliciet vermeld wordt. De vervaldatum staat in het online profiel van de gebruiker en op de digitale European Youth Card in de BILL-app.
  • De leeftijdsgrens voor gebruikers is 30 jaar. Gebruikers die 30 jaar of ouder zijn kunnen zich niet meer registreren.
  • Het recht op gebruik van de diensten van BILL vervalt indien BILL vaststelt dat er sprake is van misbruik van de diensten door de gebruiker.

5.5 Algemene verplichtingen en vrijwaringen

BILL informeert de gebruikers van de BILL-diensten door middel van de website BILL.be en via e-mail en sociale media. BILL spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van de diensten van BILL of van deelnemende nationale en internationale voordeelbieders en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk. Ondanks het feit dat BILL zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt. BILL is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan de gebruikers te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. De gebruiker moet voor de aankoop zelf om een korting vragen bij de voordeelbieder. De voordeelbieder bepaalt of en onder welke voorwaarden het voordeel wordt verleend. BILL is dus geen partij bij de transactie tussen de gebruiker en de voordeelbieder en is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de gebruiker en de voordeelbieder ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

Voor iedere actie die door BILL wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, diensten of goederen, dan geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Indien het aantal deelnemers groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

Het wedstrijdreglement, beschikbaar op BILL.be maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

6. Contact

Indien u vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via welkom@bill.be.

7. Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.