Algemene Voorwaarden

CJP vzw

Sainctelettesquare 19

1000 Brussel

02/203.02.00

info@cjp.be

BTW BE0414.100.423

 

INGANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

 

Artikel 1: Definities

 

 1. Jongeren tussen 16 en 30 kunnen zich tegen betaling of via een gratis registratiecode registreren voor de diensten van CJP, samengevat in de “BILL-bundel” zoals beschreven op www.bill.be/BILLBundel, hierna genoemd Bill-Bundel
 2. Na registratie zijn de jongeren gebruikers van de diensten van CJP, hierna genoemd gebruikers.
 3. Gratis registratiecodes worden betaald door partners van CJP, zijn slechts beperkt houdbaar en worden slechts aanvaard voor zover het totale aantal gratis BILLBundels – zoals bepaald door de partner van CJP – niet is bereikt. Gratis registratiecodes dienen vóór het einde van de activatieperiode te worden geactiveerd. De duurtijd van de activatieperiode en het totaal aantal beschikbare BILLBundels staat vermeld in de brief of email met de unieke gratis activatiecode. Een ongeldige activatiecode kan niet omgezet worden in een geldige registratie.

 

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

 

 1. De diensten van CJP gaan in van de dag dat de gebruiker zich succesvol geregistreerd heeft op www.bill.be.
 2. Na registratie kan de gebruiker twaalf maanden genieten van de CJP-diensten, zoals hierboven beschreven, ingaande op de dag van een geldige registratie op de www.bill.be, tenzij de gebruiker een gratis activatiecode van zijn gemeente,stad, school of andere organisatie heeft ontvangen en met deze code geactiveerd heeft. Dan wordt de einddatum bepaald door de startdatum van de betreffende activatieperiode met een looptijd van twaalf maanden

 

Artikel 3: Einde van de overeenkomst

 

1.     De diensten van CJP worden niet automatisch verlengd. De vervaldatum staat in het online profiel van de gebruiker en op de European Youth Card van de gebruiker.

2.     De leeftijdsgrens voor gebruikers is 30 jaar. Gebruikers die 30 jaar of ouder zijn kunnen zich niet meer registreren.

3.     Het recht op gebruik van de diensten van CJP vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van de diensten door de gebruiker.

 

 

Artikel 4: Acceptatie

 

 1. Het staat CJP vrij om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om met een aanvrager een overeenkomst aan te gaan, of een reeds bestaande overeenkomst te verlengen

 

 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN VRIJWARINGEN CJP

 

Artikel 5: Algemene verplichtingen en vrijwaringen

 

 1. CJP informeert de gebruikers van de CJP-diensten door middel van de website www.bill.be en via e-mail of andere dragers. CJP spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van de diensten van CJP of van deelnemende nationale en internationale voordeelbieders en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.
 2. De gebruiker moet voor de aankoop zelf om een korting vragen bij de voordeelbieder. De voordeelbieder bepaalt of en onder welke voorwaarden het voordeel wordt verleend.
 3. Ondanks het feit dat CJP zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door CJP. CJP is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan de gebruikers te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. CJP is geen partij bij de transactie tussen de gebruiker en de voordeelbieder. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de gebruiker en de voordeelbieder ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.
 4. Voor iedere actie die door CJP wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt. Indien er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, diensten of goederen, dan geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Indien het aantal deelnemers groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.
 5. CJP is niet aansprakelijk voor storing van de website www.cjp.be, www.bill.be, www.eyca.org en www.eyca.be
 6. Over de uitslagen van wedstrijden wordt niet gecorrespondeerd. CJP houdt ten alle tijden het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan gebruikers’ inschrijving en recht op de prijs ongeldig verklaren.

 

 

Artikel 6: Slotbepalingen

 

 1. De algemene wedstrijdvoorwaarden, beschikbaar op www.bill.be en www.cjp.be maken integraal deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.     Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. CJP zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.     Op onderhavige overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit of uit de wedstrijd voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Brussels arrondissement.

 

Wedstrijdreglement

1. Aan onze wedstrijden mag elke jongere vanaf 16 jaar t.e.m. 30 jaar deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve personeelsleden en niet leden van BILL. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

2. Indien er meerdere prijzen te winnen zijn, wordt er slechts één prijs toegekend per adres.

De prijs wordt toegekend aan de deelnemer met een tijdig ingediend, volledig en correct beantwoorde kennisvraag.  Indien een schiftingsvraag gesteld wordt dient deze het juiste antwoord zoveel mogelijk te benaderen.

De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.

3. Door hun deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend de toestemming tot het overdragen van hun gegevens aan derden (partners) en tot eventuele publicatie van hun identificatie als winnaars op facebook.com/BILLdeelt .

4. Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Fouten in de wedstrijdvraag of andere andere publicatiefouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.  De aanduiding van de winnaars is definitief.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen,...) behoudt de organisator zich het recht voor deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.

6. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen.  Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

7. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk  kunnen verzetten.  De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering van te vragen.

8. Voor eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.