Privacyverklaring

privacy/copyright/gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

De website www.bill.be, www.cjp.be en www.eyca.be zijn in eigendom en beheer van CJP vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0414.100.423

Contactgegevens

CJP vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

E-mail: info@cjp.be  Tel: 02.203.02.00

 

 

Privacy

Verzameling en Registratie van persoonsgegevens

In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt.

Bezoekers van deze site kunnen zich via deze site registreren. Door registratie op deze site zijn de persoonsgegevens automatisch toegankelijk voor de verschillende diensten van CJP. Deze gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven aan derde partijen.

De persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoon, etc.) die bezoekers bij de registratie ingeven, worden opgenomen en verwerkt in de database van CJP.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de sites van CJP of delen ervan wordt ontzegd.

 

Minderjarigen

CJP let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

CJP  zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

CJP moedigt minderjarigen die de websites van CJP bezoeken aan om hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan CJP door te sturen.

CJP moedigt minderjarigen die zich wensen te registreren aan om het privacybeleid van CJP tezamen met hun ouders of voogden aandachtig te lezen alvorens zich op deze website te registreren.

Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, zulk op eenvoudig verzoek gericht aan CJP via info@cjp.be of via 02/203.02.00

De toestemming van de ouders of van voogden is tevens vereist voor de aanvraag van de producten die door CJP via de websites worden aangeboden. Verkopen van producten zijn onderworpen aan de gebruiks- en verkoopsvoorwaarden van CJP zoals beschreven op deze website.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker de diensten te bezorgen zoals deze werden beschreven in de respectievelijke productomschrijvingen op de websites  (redactionele initiatieven, acties, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

CJP zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Doorgeven van gegevens binnen CJP vzw

Aangezien tussen de diverse websites van CJP linken bestaan zijn de persoonsgegevens van de bezoekers automatisch toegankelijk voor alle websites van CJP, die er kunnen van gebruik maken voor onder meer redactionele initiatieven, acties, gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes, en andere tenzij de bezoeker zich daartegen uitdrukkelijk verzet.

 

Doorgeven van gegevens aan derden

Onder geen beding worden uw gegevens doorgegeven aan derden tenzij bij een wedstrijd, de gegevens kunnen dan doorgegeven worden als de praktische afhandeling het vereist.

 

Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd via uw persoonlijk profiel op de website www.bill.be

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Cookies

Bij internetbezoek op een van de sites van CJP worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst ; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als u naar een site surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen met de meeste internetbrowsers geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen ; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.

De websites maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast ; het is op elk ogenblik beschikbaar op de sites van de bedrijven van CJP voor consultatie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren via bovenstaande wegen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechterlijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databanken wet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan CJP.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon staat, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de sites van CJP al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken af aan CJP.

Sites kunnen vrij linken naar de pagina’s van de sites van CJP. De links vemelden telkens de naam van het bewuste medium. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar de desbetreffende site en dus zonder dat de pagina’s in een frame van een andere site verschijnen. Voor gebruik van logo’s dient vooraf toestemming gevraagd aan het desbetreffende medium.

 

Interactiviteit

CJP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de chatboxen en/of weblogs die via zijn sites draaien. Chatten en berichten posten gebeurt steeds op eigen risico. De sessies van de chatboxen en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten te posten verleent de indiener impliciet zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in andere CJP-media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet hoeft te verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de sites van CJP :

  • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan
  • laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen
  • schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden.
  • Hacken of poging tot hacken van de sites van de Corelio-groep is absoluut verboden en wordt bestraft.
  • Openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van CJP van mening is dat bepaalde informatie op deze sites een wederrechtelijk karakter vertoont, wordt hij verzocht om contact op te nemen via de hierboven verstrekte contactinformatie. In geval van klachten over vermeend onwettig gedrag van de gebruiker, kan het IP-adres van de gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

Ieder gebruik van de sites van CJP is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden en bepalingen. Het loutere gebruik van de site houdt in dat de gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de site en van de diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. CJP behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal worden bekendgemaakt op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Beperking van de aansprakelijkheid

CJP streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de sites garanderen voor welk gebruik dan ook en kunnen hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

CJP is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

CJP is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc…

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan CJP op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Schade

CJP is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Beschikbaarheid van de site

CJP stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de sites maar kunnen niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. CJP behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Onder geen beding kan CJP aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere financiele compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van bedrijven van CJP.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de CJP-sites en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.