Privacyverklaring

1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan BILL.be! Deze website is een realisatie van publiq vzw (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, e-mail: info@publiq.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR). 

Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere gebruiksvoorwaarden van BILL.be en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze Website. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de bepalingen van deze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@publiq.be om uw bezorgdheden te bespreken.

Indien u zich registreert en inlogt op de Website krijgt u extra functies ter beschikking.

2. Welke gegevens verwerken wij?

Bij algemeen gebruik van onze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (zie punt 3) met het oog op een optimale dienstverlening. In geen geval worden data doorgegeven aan derden, tenzij anders aangegeven. Bij wedstrijd kunnen de gegevens doorgegeven worden aan de wedstrijdpartner als de praktische afhandeling het vereist.

Wanneer u zich registreert op BILL.be worden meer persoonsgebonden gegevens opgeslagen en verwerkt voor specifieke doeleinden:

 • uw naam, voornaam en contactgegevens en gegevens nodig voor uw account (o.m. wachtwoord), adresgegevens, geboortedatum en geslacht, communicatievoorkeuren en indien van toepassing gelinkt Facebook-kanaal;
 • in functie van uw lidmaatschap: activatiecode en kaartnummer (= EYCA-nummer);
 • uw eventuele deelname aan wedstrijden;
 • de historiek van uw lidmaatschap.

Wanneer u zich registreert in de mobiele BILL-app worden volgende gegevens verwerkt:

 • uw naam, voornaam en contactgegevens, geboortedatum en gegevens nodig voor het gebruik van de app (o.m. wachtwoord), adresgegevens;
 • in functie van uw lidmaatschap: activatiecode en kaartnummer (= EYCA-nummer);
 • gegevens in functie van uw gebruik van de app.

Van reporters die redactioneel meewerken aan de website worden naam, contactgegevens, profielfoto en de geschreven artikels geregistreerd en verwerkt.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens

De volgende gegevens worden bij uw bezoek aan onze website opgeslagen:

 • uw IP-adres
 • de zoekmachine of andere website langs waar u terecht kwam bij BILL.be
 • de pagina's die u op onze website bezoekt
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website
 • de http-antwoordcode
 • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt
 • basisinformatie over uw browser en uw besturingssysteem

Indien u zich registreert voor de BILL-diensten op BILL.be of via de BILL-app worden extra gegevens geregistreerd en gaat u akkoord om de 2-wekelijkse nieuwsbrief (BILL-Update) te ontvangen. Occasioneel kan BILL naast de 2-wekelijkse nieuwsbrief een extra direct mailing uitsturen, met het oog op bekendmaking van workshops of werven van deelnemers voor onderzoek. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in elke communicatie.

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van publiq vzw strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van publiq vzw en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1 Overeenkomst BILL.be en BILL-app - algemeen

De gegevensverwerking past in het beleid van publiq en haar partners om de participatie aan het vrijetijdsaanbod te stimuleren en meer specifiek in het geval van BILL, een breder en jonger publiek de weg te laten vinden naar het vrijetijdsaanbod. De verzamelde persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. BILL checkt films, theater, comedy, games, mode, boeken, reizen, expo… en biedt kortingen dankzij de European Youth Card of het logo op de studentenkaart.

De BILL-app geeft toegang tot alle kortingen die BILL en EYCA geregeld hebben én biedt een handig overzicht van het aanbod in de buurt.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor een correct en optimaal gebruik van BILL.be en/of de BILL-app. 

4.2 Vrijblijvend op basis van uw registratie

Indien u hiervoor opteert kan u een account registreren op BILL.be en/of de BILL-app waarbij bijkomende gegevens worden geregistreerd en gebruikt zullen kunnen worden om u extra diensten zoals informatie op maat aan te bieden. U hebt te allen tijde toegang tot uw persoonlijk profiel. Indien u dat wenst, kunt u altijd beslissen om uw profiel stop te zetten.

4.3 Afgewogen belang - nieuwsbrieven en statistische doeleinden

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te informeren over BIL en, het activiteitenaanbod van de partners in functie van uw voorkeuren. Deze informatieverschaffing vindt plaats op basis van het afgewogen belang van publiq vzw bij een dergelijke verwerking.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens - op basis van het afgewogen belang van publiq geanonimiseerd en aangewend om informatie over het gebruik van BILL te verzamelen met het oog op verbeteringen aan het project of verwerking van statistische informatie en rapportage aan onder meer partners en overheid.

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft bij BILL. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. U kan uw registratie opzeggen door te mailen naar privacy@publiq.be. Dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die BILL dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

Wanneer u uw registratie opzegt, worden uw acties losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden voor onbepaalde duur.

6. Minderjarigen

BILL let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

BILL zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

BILL moedigt minderjarigen die de websites van publiq vzw bezoeken aan om hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan BILL door te sturen.

BILL moedigt minderjarigen die zich wensen te registreren aan om het privacybeleid van BILL tesamen met hun ouders of voogden aandachtig te lezen alvorens zich op deze website te registreren. Voor wie jonger is dan 16 jaar, is de toestemming van ouder of voogd nodig.

Minderjarigen kunnen op elk moment hun persoonlijke gegevens inzien, verbeteren en zich tegen het gebruik hiervan verzetten, zulk op eenvoudig verzoek gericht aan BILL via privacy@publiq.be of via 02/203.02.00

De toestemming van de ouders of van voogden is tevens vereist voor de aanvraag van de producten die door BILL via de websites worden aangeboden. Verkopen van producten zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van BILL.be.

7. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze Website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

8. Links naar andere websites

Verschillende pagina's van BILL.be bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor BILL.be. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze Website wordt doorverwezen.

9. Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

U kan  steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen. 

U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

Verder beschikt u over het recht om uw toestemming met betrekking tot een deel of het geheel van de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

U kan op elk ogenblik vragen uw account stop te zetten en te verwijderen. Al uw persoonsgegevens in het bezit van publiq zullen dan gewist worden, tenzij publiq voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden. 

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert (wij raden u aan de voorzijde van uw eID hiertoe in te scannen en over te maken). Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen met publiq via privacy@publiq.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België.

10. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

publiq neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht 'Login BILL'.

publiq neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.

11. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

publiq stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via privacy@publiq.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw eID).

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht. 

12. Wijzigingen

publiq vzw behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 24/05/2018. 

13. Heeft u nog andere vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@publiq.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.