1. Algemeen

Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op BILL.be en op de facebookpagina van BILL (facebook.com/BILLdeelt) en de organisator van deze wedstrijden (publiq vzw). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.

Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van BILL.

Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van BILL. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege BILL tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. BILL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie, verlies van brieven of postpakketten.

Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door BILL. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.

Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

2. Deelname en registratie

Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

Iedereen van 16 tot 30 jaar die in België gedomicilieerd is en geregistreerd en ingelogd is voor de diensten van BILL, kan deelnemen aan de wedstrijden op BILL.be. Wedstrijden op de facebookpagina van BILL kunnen ook toegankelijk zijn voor niet-geregistreerden.

De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site BILL.be of via de facebookpagina.

Per wedstrijd wordt maximaal 1 winnaar per postadres toegekend. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: de personeelsleden van BILL of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Bij indicaties of vermoeden van fraude heeft de wedstrijdleiding steeds het recht de deelnames waarbij fraude vermoed wordt geheel of gedeeltelijk te weren en niet in aanmerking te nemen. Over deze beslissing wordt niet gecommuniceerd, noch staat er beroep tegen open.

3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd bestaat erin de wedstrijdvragen te beantwoorden en/of een gevraagde actie te ondernemen.

4. Prijs

Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben beantwoord. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.

Elke winnaar wordt persoonlijk via email of een facebookbericht op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs meteen toegestuurd via de post.

Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst. BILL zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.

5. Privacy

BILL.be verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details lees je in het privacybeleid van BILL.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.